Thep Ma Kem

 
 

 
THÉP MẠ KẼM DẠNG CUỘN
 
( Tồn kho đến 20/12/2010 )
 
 ( list 01 )
 
 
 

 

TT
QUY CÁCH
TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn ) 

XUẤT XỨ

1
0,48*1254
                        1,930
Bỉ

2
0,50*1442
                        1,770
Bỉ

3
0,59*1569
                      18,525
Bỉ

4
0,62*1233
                        3,990
Bỉ

5
0,63*1176
                        3,230
Bỉ

6
0,63*1176
                        4,430
Bỉ

7
0,66*1175
                        5,460
Bỉ

8
0,66*1245
                        7,942
Bỉ

9
0,66*1245
                        9,642
Bỉ

10
0,66*1345
                        2,400
Bỉ

11
0,67*1203
                        5,720
Bỉ

12
0,67*1203
                        5,840
Bỉ

13
0,67*1203
                        5,920
Bỉ

14
0,67*1584
                        3,232
Bỉ

15
0,68*1110
                        4,420
Bỉ

16
0,68*1131
                        3,220
Bỉ

17
0,68*1253
                        2,930
Bỉ

18
0,68*1254
                        4,090
Bỉ

19
0,69*1213
                        5,840
Bỉ

20
0,69*1254
                        5,910
Bỉ

21
0,69*1303
                        6,118
Bỉ

22
0,69*1304
                        3,410
Bỉ

23
0,69*1360
                        2,420
Bỉ

24
0,69*1503
                        3,210
Bỉ

25
0,7*1241
                        7,050
Bỉ

26
0,7*1419
                        6,370
Bỉ

27
0,70*1499
                        3,230
Bỉ

28
0,71*1348
                        1,910
Bỉ

29
0,71*1400
                        6,470
Bỉ

30
0,71*1500
                        5,035
Bỉ

31
0,71*891
                        3,400
Bỉ

32
0,73*1253
                      12,036
Bỉ

33
0,74*1254
                      12,056
Bỉ

34
0,75*1255
                        4,120
Bỉ

35
0,75*1255
                      14,479
Bỉ

36
0,76*1255
                        3,330
Bỉ

37
0,76*1485
                        4,192
Bỉ

38
0,77*1803
                        3,980
Bỉ

39
0,78*1629
                        7,252
Bỉ

40
0,79*1254
                        9,386
Bỉ

41
0,79*1497
                        2,570
Bỉ

42
0,8*1250
                        2,400
Bỉ

43
0,81*1628
                        6,095
Bỉ

44
0,81*1628
                      12,502
Bỉ

45
0,82*1006
                        6,060
Bỉ

46
0,90*1133
                        2,400
Bỉ

47
0,98*1315
                        4,380
Bỉ

48
1,00*1233
                      13,859
Bỉ

49
1,00*1253
                        1,880
Bỉ

50
1,5*1404
                        4,885
Bỉ

51
1,5*1413
                        3,510
Bỉ

52
1,52*1255
                      16,670
Bỉ

53
1,52*1330
                        9,336
Bỉ

54
1,52*953
                        6,090
Bỉ

55
1,60*1304
                      12,850
Bỉ

56
1,62*1053
                        9,180
Bỉ

57
1,78*1727
                        8,200
Bỉ

58
1,82*1256
                      17,590
Bỉ

59
2*1195
                        7,044
Bỉ

60
2,48*1255
                        2,400
Bỉ

61
2,48*1255
                        4,070
Bỉ

62
2,49*1205
                      10,050
Bỉ

63
2,50*1265
                        6,328
Bỉ

64
2,51*1204
                        6,918
Bỉ

65
2,51*1205
                      12,199
Bỉ

66
2,51*1256
                      10,216
Bỉ

67
2,51*1505
                        6,820
Bỉ

68
2,51*983
                        2,690
Bỉ

69
2,52*1505
                        6,980
Bỉ

70
2,52*983
                        5,390
Bỉ

71
2,52*983
                        5,710
Bỉ

72
2,83*1235
                        7,378
Bỉ

73
2,83*1236
                      12,349
Bỉ

74
2,84*1236
                        2,900
Bỉ

75
2,96*1003
                        1,910
Bỉ

76
2,96*1081
                        4,700
Bỉ

77
2,98*1081
                      11,916
Bỉ

78
3,00*1254
                        3,560
Bỉ

79
3,01*1064
                        4,410
Bỉ

80
3,02*1005
                        6,938
Bỉ

81
3,02*1256
                        4,000
Bỉ

82
3,02*974
                        9,736
Bỉ

83
3,03*1005
                        7,778
Bỉ

84
3,04*1004
                        3,890
Bỉ

85
3,04*974
                      10,506
Bỉ

86
2.3 * 913
                      16,000
Nhật

87
3.15 * 1219
                      18,900
Nhật

88
3.2 * 1000
                      17,000
Nhật

89
3.2 * 830
                        4,910
Nhật

TỔNG CỘNG
                    601,948
 

 
 
KẼM DẠNG CUỘN 
 
( LIST 02 )
 

 

( Tồn kho đến ngày 20/12/2010 )
 

STT
ĐỘ DÀY
CHIỀU RỘNG
 TRỌNG LƯỢNG
   ( kg/cuộn )

ĐỘ CỨNG/MỀM

1
01
1,628
                                 3,940
Mềm dẻo

2
0.45
753
                              1,210
Mềm dẻo

3
0.48
1,219
                              1,220
Mềm dẻo

4
0.50
1,206
                                 990
Mềm dẻo

5
0.50
885
                              2,020
Mềm dẻo

6
0.50
1,219
                              1,330
Mềm dẻo

7
0.50
1,290
                                 800
Mềm dẻo

8
0.50
1,290
                                 810
Mềm dẻo

9
0.70
1,040
                              1,700
Mềm dẻo

10
0.70
1,040
                              1,430
Mềm dẻo

11
0.70
1,400
                                 920
Mềm dẻo

12
1.40
1,225
                              1,170
Mềm dẻo

13
1.76
1,372
                              2,120
Mềm dẻo

14
2.30
1,225
                              1,730
Mềm dẻo

15
2.30
1,225
                              2,070
Mềm dẻo

TỔNG CỘNG
20,320
Hàng Nhật

  

  
KẼM DẠNG CUỘN
( list 03 ) 

( Tồn kho đến ngày 20/12/2010 ) 

STT
ĐỘ DÀY
CHIỀU RỘNG
 TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn ) 

 GHI CHÚ 

1
0.28
914
                      1,070
 

2
0.30
1,200
                      5,520
 

3
0.34
1,048
                      3,000
 

4
0.40
1,228
                      3,750
 

5
0.45
921
                      7,195
 

6
0.45
1,000
                      5,650
 

7
0.47
1,256
                      4,260
 

8
0.50
1,070
                      4,585
 

9
0.50
1,070
                      5,580
 

10
0.50
1,070
                    14,970
 

11
0.50
1,524
                      6,950
 

12
0.60
1,040
                      7,180
 

13
0.60
1,040
                      8,390
 

14
0.60
1,070
                    10,490
 

15
0.70
1,040
                      5,990
 

16
0.80
1,219
                      2,580
 

17
1.00
1,120
                      3,950
 

18
1.00
1,430
                      6,690
 Nhũ/cán nguội 

19
1.20
1,219
                      3,570
 

20
1.50
1,219
                      7,270
 

21
2.00
1,020
                    13,810
 

22
2.00
1,219
                    11,970
 

23
2.00
1,219
                    12,270
 

24
2.00
1,219
                    17,570
 

25
0.8/1.15/1.4
1,219
                    14,240
 

TỔNG CỘNG
                  188,500
 

 
                           
 

THÉP MẠ KẼM DẠNG CUỘN

( TỒN KHO ĐẾN 20/12/2010 )

STT
ĐỘ DÀY
CHIỀU RỘNG
TRỌNG LƯỢNG
( kg/cuộn )

GHI CHÚ

1
0.55
935
                          3,110
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

2
0.60
750
                          2,800
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

3
0.62
755
                          4,060
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

4
0.62
932
                          2,680
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

5
0.65
1,557
2,736
pha nhũ/kẽm

6
0.69
1,415
                          2,250
Korea

7
0.70
1,575
3,370
pha nhũ/kẽm

8
0.76
920
                          2,350
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

9
0.77
920
                          2,310
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

10
0.86
920
                          2,330
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

11
0.87
915
                          2,430
mạ lỗi ( sùi nhẹ )

12
0.89
1,140
                          1,500
Korea

13
1.26
1,204
                       11,400
Korea

14
1.36
1,212
                          5,490
Korea

15
1.38
1,212
                          6,460
Korea

16
1.45
1,228
                       10,790
Korea

17
1.60
980
3,350
 Japan

18
1.60
1,220
                          3,340
Korea

TỔNG CỘNG
                       72,756
 

 

Tin Thép Việt Nam