THÉP LÁ CÁN NGUỘI DANG TẤM

logovannguyenSP.jpg

           

TT  ĐỘ DÀY
(mm) 
 CHIỀU RỘNG
(mm) 
 CHIỀU DÀI
(mm) 
 TRỌNG LƯỢNG
(kg) 
 GHI CHÚ 
1                   0.50                     1,219                       2,438                       15,640 Hàng mềm
TỔNG CỘNG
( Mỗi kiện đai khoảng 4.7 - 05 tấn/kiện )
                    15,640    

 

 

 

 

STT  ĐỘ DÀY
(mm) 
 CHIỀU RỘNG
(mm) 
 CHIỀU DÀI
(mm) 
 TRỌNG LƯỢNG
(kg) 
 GHI CHÚ 
1  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                       880                       2,438                     15,095   Hàng mềm
2  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                       914                       2,438                     16,905  
3  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                    1,020                       2,438                     11,265  
4  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                    1,030                       2,438                        4,580  
5  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                    1,050                       2,438                        9,730  
6  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                    1,060                       2,438                        5,190  
7  0.60
(0.58 - 0.61)
 
                    1,219                       2,438                   131,980  
TỔNG CỘNG
( Mỗi kiện đai khoảng 4.7 - 05 tấn/kiện )
                    194,745  

 

 

 

 

STT  ĐỘ DÀY
(mm) 
 CHIỀU RỘNG
(mm) 
 CHIỀU DÀI
(mm) 
 TRỌNG LƯỢNG
(kg) 
 GHI CHÚ 
1 0.7
(0.68 - 0.71)
                       914                       2,438                        4,990   Hàng mềm
2 0.7
(0.68 - 0.71)
                    1,000                       2,438                        6,250  
3 0.7
(0.68 - 0.71)
                    1,010                       2,438                        9,645  
4 0.7
(0.68 - 0.71)
                    1,020                       2,438                        4,300  
5 0.7
(0.68 - 0.71)
                    1,070                       2,438                        2,875  
6 0.7
(0.68 - 0.71)
                    1,219                       2,438                   170,000  
TỔNG CỘNG
( Mỗi kiện đai khoảng 4.7 - 05 tấn/kiện )
                    198,060  

 

 

 

 

STT  ĐỘ DÀY
(mm) 
 CHIỀU RỘNG
(mm) 
 CHIỀU DÀI
(mm) 
 TRỌNG LƯỢNG
(kg) 
 GHI CHÚ 
1 0.80
(0.78 - 0.81)
                       914                       2,438                     19,715   Hàng mềm
2 0.80
(0.78 - 0.81)
                    1,000                       2,438                     14,520  
3 0.80
(0.78 - 0.81)
                    1,020                       2,438                     13,050  
4 0.80
(0.78 - 0.81)
                    1,219                       2,438                     58,880  
TỔNG CỘNG
( Mỗi kiện đai khoảng 4.7 - 05 tấn/kiện )
                    106,165  

Tin Thép Việt Nam